skip to Main Content

ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане на ПУП в зоната на кръстовището на ул. „Люба Величкова“

ОБЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО), чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), Столична община (CO) – район „Лозенец“, Ви уведомявам, че е издадена Заповед № РД-09-69/04.04.2022 г. на кмета на район „Лозенец“’ за провеждане на обществено обсъждане на следния проект, попадащ на територията на район „Лозенец“:

Подробен устройствен план в зоната на кръстовището на ул. „Люба Величкова“ – изменение на плана за улична регулация в участъка от о.т. 11и – 11к до о.т. 58б – 58г и от о.т. 6а до нова о.т. 91а и изменение на плана за регулация на прилежащи УПИ от кв. 1 и кв. 16, м. НПЗ Хладилника – Витоша – части север и юг, и прилежащи УПИ от нов кв. 6, м. Борисова градина – Погребите II част, район „Лозенец“

Представянето на проекта ще се състои в дигитална среда (онлайн) на 14.04.2022 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mde299eeea21af8aa110ab4c077bed71d

Проектът за ПУП – текстови и графични материали са на разположение в сградата на районната администрация на адрес: район „Лозенец“ – бул. „Васил Левски“ № 2 в работно време и на официалната страница на Столична община – район „Лозенец“ https://lozenets.eu/, както и на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/295

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта за ПУП, с посочени данни за подателя, адрес, телефон/факс и електронна поща за връзка, могат да бъдат внасяни в срок до 21.04.2022 г. включително в районната администрация или по електронна поща lozenets@sofia.bg .

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) на 27.04.2022 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mfaf4fb2412294a0471734ada90cf1fcf

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“

000 ЗАПОВЕД

 

СТАНОВИЩЕ ОТ БТК ЕАД

000 Становище
Back To Top