skip to Main Content

ОБЯВЛЕНИЕ за конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми самостоятелни търговски и мобилни съоръжения на територията на „Зоологическа градина – София“

ОБЯВЛЕНИЕ
Район „Лозенец“ – Столична община

 

На основание чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-1468/26.08.2022 г. на кмета на Столична община
Обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми самостоятелни търговски и мобилни съоръжения от подробно описани в одобрена Схема № 1 от главния архитект на Столична община на територията на „Зоологическа градина – София“ в ПИ с идентификатор 68134.903.1170, кв. 1, м. „Зоопарк“, район „Лозенец“, както следва:
1. Павилион по типов проект (общински или корпоративен) за продажба на дребни пакетирани стоки  с площ от 9 кв. м.
2. Павилион по типов проект (общински или корпоративен) за продажба на безалкохолни напитки с площ от 9 кв. м.
3. Мобилно търговско съоръжение за продажба на сладолед с площ от 2,25 кв. м.
4. Мобилно търговско съоръжение за продажба на захарен памук с площ от 2,25 кв. м.
Специфично конкурсно условие за павилиони: за продажба на дребни пакетирани стоки – 1 брой; за продажба на безалкохолни напитки – 1 брой.
Специфично конкурсно условие за мобилните съоръжения: за продажба на сладолед – 1 брой; за продажба на захарен памук – 1 брой.
1. Начална конкурсна месечна наемна цена за павилионите е 48,93 лв. (четиридесет и осем лева и 93 ст.) без ДДС на кв. м или 440 лв. (четиристотин и четиридесет лева) без ДДС за цялата площ.
Начална конкурсна месечна наемна цена за мобилните съоръжения е 120,44 лв. (сто и двадесет лева и 44 ст.) без ДДС на кв. м или 271 лв. (двеста седемдесет и един лева) без ДДС за цялата площ.

Конкурсът се провежда по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО.
2. Място за закупуване на конкурсната документация: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2, деловодство от 8:30 – 17:00 ч. до 13.04.2023 г. (вкл.)
3. Цена на конкурсната документация – 60 лв.
4. Гаранция за участие в конкурса – 100 лв.
5. Конкурсните документи се подават в сградата на район „Лозенец“, ет. 2, деловодство до 17:00 ч. на 18.04.2023 г.
6. Конкурсът ще се проведе на 19.04.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на район „Лозенец“, ет. 7, зала 71.
За информация: тел. 02 865 69 36.

Back To Top