skip to Main Content

ОБЯВЛЕНИЕ за конкурс за отдаване под наем на територията на „Зоологическа градина – София“, район „Лозенец“, за поставяне на мобилни съоръжения с условие: за продажба на захарен памук, печатни издания и дребни пакетирани стоки

ОБЯВЛЕНИЕ

Район „Лозенец“ – Столична община

На основание чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-1468/26.08.2022 г. на кмета на Столична община

Обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми самостоятелни търговски и мобилни съоръжения от подробно описани в одобрена Схема № 4 от главния архитект на Столична община на територията на „Зоологическа градина – София“, в ПИ с идентификатор 68134.903.1170, кв. 1, м. „Зоопарк“, район „Лозенец“, както следва:

1. Павилион по типов проект (общински или корпоративен) за продажба на печатни издания с площ от 9 кв. м.

2. Павилион по типов проект (общински или корпоративен) за продажба на дребни пакетирани стоки с площ от 9 кв. м.

3. Мобилно търговско съоръжение за продажба на захарен памук с площ от 1,50 кв. м.

Специфично конкурсно условие за павилионите: за продажба на печатни произведения – 1 брой; за продажба на дребни пакетирани стоки – 1 брой.

Специфично конкурсно условие за мобилното съоръжение: за продажба на захарен памук.

Начална конкурсна месечна наемна цена за павилиона е 50,15 лв. (петдесет лева и 15 ст.) без ДДС на кв. м или 451 лв. (четиристотин петдесет и един лева) без ДДС за цялата площ.
Начална конкурсна месечна наемна цена за мобилните съоръжения е 124,56 лв. (сто двадесет и четири лева и 56 ст.) без ДДС на кв. м или 187 лв. (сто осемдесет и седем лева) без ДДС за цялата площ.

Конкурсът се провежда по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2, деловодство от 8:30 – 17:00 ч. до 18.05.2023 г. (вкл.).

3. Цена на конкурсната документация – 60 лв.

4. Гаранция за участие в конкурса – 100 лв.

5. Конкурсните документи се подават в сградата на район „Лозенец“, ет. 2, деловодство до 17:00 ч. на 19.05.2023 г.

6. Конкурсът ще се проведе на 22.05.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на район „Лозенец“, ет. 7, зала 71.

За информация: тел. 02 865 69 36.

Back To Top