skip to Main Content

Обява за работно място по заместване „главен експерт“ – отдел „Архитектурни и градоустройствени дейности“ в район „Лозенец“

СО- район „Лозенец“ обявява едно работно място по заместване „главен експерт“ –професионална област „Геодезия” или „Геодезия и маркшайдерство” за заемане по трудово правоотношение в отдел „Архитектурни и градоустройствени дейности“. За повече  информация относно спецификата на длъжността и изискванията за заемане  вижте по- долу. Можете да изпращате CV чрез системата на jobs.bg, както и на е- поща: e.lyubenova@lozenets.eu

След проведена селекция по документи, на съответните кандидати ще бъде  определена дата за интервю.


 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Администрация                                                            СТОЛИЧНА ОБЩИНА- РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ”

Дирекция/Отдел/Сектор  ОТДЕЛ „АРХИТЕКТУРНИ И ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ“ АГД)

Длъжностно ниво- 9

Наименование на длъжностното ниво- експертно НИВО 5

Длъжност – Главен експерт (ГЕОДЕЗИСТ)

Минимален ранг за заемане на длъжността (само за държавните служители)

ІV МЛАДШИ (неприложимо, длъжността се заема по ТПО)

 

 1. МЯСТО НА ДЛЪЖНОСТТА В СТРУКТУРАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА (ПОДЧИНЕНОСТ)

Длъжността е с пряк ръководител началника на отдел „АГД“. Контрол осъществяват секретарят на район и ресорният зам. кмет по строителството.

 

 1. ОСНОВНА ЦЕЛ НА. ДЛЪЖНОСТТА

Подготвя и координира дейностите по кадастъра и регулацията, касаещи териториално район „Лозенец” на Столична община. Подпомага кмета началника на отдела при вземане на управленски решения, както и главния архитект при издаване на административни актове в съответствие с нормативната уредба и в рамките на предоставените правомощия.

 

 1. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

Градоустройство, кадастър и регулация.

 

 1. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Ангажиран е с цялостната организация на дейностите по кадастър и регулация, касаещи устройствено планиране, инвестиционно проектиране, строителство, процедури по ЗУТ, ЗУЗСО, ЗКИР, ЗОбС и др., както и други дейности, свързани с кадастъра и регулацията:

 1. Координира и извършва дейности по разглеждане на преписки и изготвянето заповеди, касаещи устройственото планиране. Мотивира предписания за отстраняване на несъответствия в производствата.
 2. Участва в процедурите по нанасяне и коригиране на имоти в одобрените кадастрална карта и регулационни планове.
 3. Разглежда част геодезическа на инвестиционните проекти по проекти за съответствие с изискванията за обем и съдържание и съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба в тази област, с действащ ПУП и кадастрална карта.
 4. Координира процедурите по съобщаване и обявяване на подробни устройствени планове и техните изменения.
 5. Участва в заседанията на районния експертен съвет по устройство на територията. По решение на ръководството участва в работата на комисии в района.
 6. Подготвя доклади и заповеди във връзка с попълването по чл.11 от ППЗСПЗЗ и удостоверение по чл. 13 от ППЗСПЗЗ.
 7. Съхранява и поддържа кадастралните и специализираните архиви и предоставя данни от тях.
 8. Поддържа наличните кадастрални планове по реда на § 4, ал. 1, т. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър.
 9. Издава скици за поземлени имоти извън обхвата на влезли в сила ПУП и КККР.
 10. Издава удостоверения по чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
 11. Съгласува проекти с данни от кадастрален план, подземни проводи и съоръжения и нивелетни проекти.
 12. Регистрира и съгласува трасировъчни планове на сгради преди одобряването им.
 13. Проучва и дава становища по молби и жалби във връзка с кадастрални планове и геодезически дейности по прилагането на подробните устройствени планове.
 14. Изготвя становища по чл. 202 от ЗУТ за поделяемост на поземлени имоти.
 15. Осигурява и предоставя данни от Агенция по геодезия, картография и кадастър.

 

 1. ВЪЗЛАГАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА

1.Задачите му се възлагат от началника на отдела, главния архитект на района, секретаря, зам.кмета и от кмета на района.

2.Планира собствената си работа след съгласуване и одобрение от началника на отдела.

 

 1. ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА, УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И РЕСУРСИТЕ
 2. Отговаря за познаването и точното прилагане на законите и подзаконовите нормативни актове в областта, в която работи.
 3. Отговаря за качественото и в срок изпълнение на поставените задачи в съответствие с функционалните задължения.
 4. Отговаря за даваните мнения и становища в областта на компетенциите на длъжността.
 5. Компетентно и точно да работи по възложените задачи със служителите от АГД и другите отдели на районната администрация.
 6. Отговаря за спазване на вътрешния трудов ред в района и за опазване и стопанисване на повереното му имущество.

 

 1. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
 2. Подпомага вземането на решения на по-високите административни нива чрез изготвяне на анализи, становища, мнения и препоръки.
 3. Даване мнение и препоръки за подпомагане успешното решаване на поставените задачи.
 4. При необходимост- координира взаимодействието на отдела с ръководството на района, другите отдели, както и с Н“АГ“-СО, МРРБ и другите райони и организации.

 

 1. КОНТАКТИ
 2. В рамките на районната администрация:

Кмет – възлагане на задачи и предоставяне на информация;

Ресорен (зам.кмет и секретар) – консултации, възлагане на задачи и обмен на информация;

Началник на отдел и Главен архитект- възлагане на задачи и предоставяне на информация;

Служители – консултации, справки, обмен на информация.

2.Други администрации:

Главен архитект на СО, Направление „АГ”, Направление „ИС”, Направление „ТТК”, направление „ЗСЕЗ” и др. администрация на СО

С представители от други административни единици, свързани с непосредствената дейност на отдела.

 1. Други: осъществява контакти с физически и юридически лица, при дейности свързани с пряката работа на отдела.

 

 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
 2. Образование: висше – магистър

– Професионална област- „Геодезия” или „Геодезия и маркшайдерство”

 1. Професионален опит:

– Трудов/ служебен стаж – не по-малко от 2 години или

– ранг ІV младши (само за държавни служители)

 1. Допълнителни изисквания:

– Отлично познаване на нормативната уредба (актуална и отменена) на дейностите по устройство на територията, кадастър и регулация, както и относно собствеността:  ЗУТ, ЗУЗСО, ЗКИР, ЗС, ЗОбС, ЗСПЗЗ, ЗЗД, АПК, ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗОЕГПНС, ЗВСВОНИ, ЗВСвНМРСА, ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ, ЗМСМА, наредбите на СОС,  както и релевантните подзаконови актове към изброените.

– Компютърна грамотност

– Да  може да работи самостоятелно и в екип.

– Да има екипен подход при решаване на административни проблеми.

 

 1. НЕОБХОДИМИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
 • Компютърна грамотност, вкл. специализиран софтуер- AUTOCAD (или еквивалент), АКСТЪР и др.;
 • Инициативност, лидерство, творчество, оперативност, комуникативност;
 • Да може да работи самостоятелно и в екип;
 • Способност за работа в динамична среда;
 • Способност за работа под напрежение;

Обявлението в jobs.bg- <<<ТУК>>>

Back To Top