skip to Main Content

ОБЯВА за длъжности, определени за приемане на служба в доброволния резерв

на български граждани, освободени от военна служба и срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс

mz_dobrov_rezerv_12.2022
Back To Top