skip to Main Content

Конкурс по ЗДСл за началник на отдел „Инженерни и благоустройствени дейности“ в Район „Лозенец“

Обновено на 20.05.2020

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите- <<<ТУК>>>

Обновено на 07.05.2020г.

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати- <<<ТУК>>>

Протокол за системата на оценяване на тест и интервю, както и дата и час за провеждане на интервю- <<<ТУК>>>

ВАЖНО! Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 19.05.2020г. (дата) от 10:30 ч. в сградата на СО- Район „Лозенец“, бул. „Васил Левски“ № 2; В рамките на същия ден (19.05.2020г.), след обявяване на резултатите от теста (не по- късно от 12:30 часа),  ще бъде проведено и интервю с издържалите теста, с начален час- не по- ранен от 13:30 часа!

Публикувано на 24.04.2020г.

Съгласно заповед на Кмета на Район „Лозенец“ № РД-09-058/16.04.2020 се обявява конкурс по закона за държавния служител за заемане на „началник на отдел в район“- 1 щатна бройка в отдел „Инженерни и благоустройствени дейности“ на СО- Район „Лозенец“, (списъчен състав), длъжностно ниво: 7, наименование на дл. ниво: „ръководно ниво 7Б“, ред 201 от Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА), с код по НКПД 2011- 12136024 (началник отдел, община/район), с код по НКИД – 8411, по служебно правоотношение на пълно работно време и за неопределено време;

 

Кандидатстването се извършва само по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)!

 

Описание на длъжността по длъжностна характеристика

Ръководство, координация и контрол на дейностите по изграждане, поддръжка и експлоатацията на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствените дейности, както и на строително- монтажните работи, текущите, аварийните ремонти и мерките по енергийна ефективност на обектите общинска собственост на територията на Район „Лозенец”- СО. Подпомага Кмета на Района при вземане на управленски решения и издава административни актове в съответствие с нормативната уредба и в рамките на своите правомощия.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността

Образователно-квалификационна степен:

Бакалавър

Ранг/Специфично наименование:

III младши

Минимален професионален опит:

4 година/години

 

Допълнителни умения и квалификации:

ОКС „бакалавър“, съгласно КОВОПН- област на висшето образование: 5. „Технически науки“, професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“, специалност: „Строителство на сгради и съоръжения“, „Промишлено и гражданско строителство“ или „Строително – конструктивно инженерство“, с професионална квалификация: строителен инженер;

– Управленска компетентност
– Работа в екип
– Комуникативна компетентност
– Ориентация към резултати
– Фокус към клиента (вътрешен/външен)
– Професионална компетентност
– Дигитална компетентност

 

Минимален размер на основната заплата:

630.00

 

Начин на провеждане на конкурса

Преценка за допустимост (предварителен етап- само по документи)

Решаване на тест

Интервю

 

Документи и образци за кандидатстване:

– Заявление за конкурс по прил. № 3 от НПКПМДСл – можете да изтеглите от ТУК

– Декларация по чл. 17; ал. 3;т.1 от НПКПМДСл – можете да изтеглите от ТУК

– копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочва номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване за придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация (НЦИД), в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на дипломата не се прилага.

– копия на документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг;

 

Административно звено за подаване на документи и информация: Отдел „Гражданска регистрация, деловодство и управление на човешките ресурси“

Място за подаване на документи

Област: София (столица), община: Столична, населено място: София П.К.: 1142

Адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2

Данни за контакт

Лице за контакт:  Виктор Георев

Телефон: 02/8656758 (ЧР), 02/8656709 (деловодство)

Електронна поща: v.georev@lozenets.eu

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения

Интернет страница: www.lozenets.eu

 

Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата в деловодството на Район „Лозенец“, гр. София, бул. “Васил Левски” № 2, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч. При кандидатстване по електронен път (заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис в този случай) е- поща за получаване е v.georev@lozenets.eu  и кандидатите ще получат входящ номер, длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл на посочения от тях е-mail.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления на партера (приземния етаж) и стълби до деловодството в сградата на СО- Район „Лозенец“ (София, бул. „Васил Левски“ № 2), както и на Интернет страницата на Района- www.lozenets.eu

Дата на публикуване: 24.04.2020

Краен срок за подаване на документи: 04.05.2020 17:00

Заповед на Кмета на Район „Лозенец“ за обявяване на конкурса-  можете да изтеглите от ТУК

Конкурса в страницата на Административния регистър (ИИСДА)- ТУК

Back To Top