skip to Main Content

Конкурс по ЗДСл за длъжността „секретар на МКБППМН“ в отдел „ОКССД и МКБППМН“ на СО- Район „Лозенец“

Обновено на 26.09.2018г.

Окончателно класиране на кандидатите в конкурса е достъпно от ТУК!

Обновено на 10.09.2018г.

Извлечение от

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността

„Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в териториална администрация“
(наименование на длъжността)
в административно звено- отдел „Образование, култура, спорт, социални дейности и местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетни“ – Район „Лозенец”
(наименование на звеното)

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.
1. приложение № 2 от НПКДСл. Към заявлението се прилагат:
2.  декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
4. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.
– Висше образование, област „социални, стопански и правни науки”, шифър на проф. направление- 3.2. „Психология“ по Класификатора на областите на висшето образование и проф. направления (КОВОПН), приет с ПМС № 125/24.06.2002г.
– 1 години стаж или придобит IV младши ранг;
№ КАНДИДАТИ
1    ИРИНА Л. Т., заявление с рег. № РЛЦ18-ГР94-1621/30.08.2018
2    КРАСИМИР В. П., заявление с рег. № РЛЦ18-ГР94-1621-[1]/30.08.2018
2    МИГЛЕНА Т. Б., заявление с рег. № РЛЦ18-ГР94-1621-[2]/30.08.2018

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
№    ТРИТЕ ИМЕНА
1.    ИРИНА Л. Т., заявление с рег. № РЛЦ18-ГР94-1621/30.08.2018
2.    МИГЛЕНА Т. Б., заявление с рег. № РЛЦ18-ГР94-1621-[2]/30.08.2018

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 25 септември 2018 година от 10:00 часа в залата на ет. 7 (ст. 71) в сградата на гр. София, п.к.1142, бул. „Васил Левски № 2, Район „Лозенец”- СО!!!
Не се разрешева ползване на нормативни актове от кандидатите!
Забележка. Текстът се попълва в зависимост от избрания начин за провеждане на конкурса.

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ                            ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ
КРАСИМИР В. П., заявление с рег. № РЛЦ18-ГР94-1621-[1]/30.08.2018    Кандидатът е представил диплома за завършено ВО: ОКС „магистър“ в област „Педагогически науки“, проф. направление 1.2 „Педагогика“, което не отговаря на изискуемото за конкурса- диплома за ВО минимум „бакалавър“ в област „Социални, стопански и правни науки“, направление 3.2 „Психология“ по КОВОПН.

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

(край на извлечението)
Публикувано на 24.08.2018
СО- район „Лозенец“ обявява едно свободно работно място на длъжността „Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в териториална администрация“ за заемане по служебно правоотношение въз основа на конкурс по ЗДСл и НПКДСл в отдел „Образование, култура, спорт, социални дейности и местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“ на районната администрация „Лозенец“- СО. За повече информация относно спецификата на длъжността и изискванията за заемане вижте по- долу. Кандидатстването следва да се извърши по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
Документи за кандидатстване се приемат от 24.08.2018 до 07.09.2018г., 17:00 ч. включително. След тази дата и час подадените документи няма да се разглеждат.
Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса съгласно приложение № 2 от НПКДСл. Към заявлението се прилагат:

1. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

2. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

3. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

4. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник във фронт- офиса, деловодство (Центъра за административно обслужване на район „Лозенец“ (София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2). При подаването може да получите екземпляр от длъжностната характеристика.

След преценка за допустимост, конкурсната комисия ще уведоми допуснатите кандидати за датата и часа за провеждане на теста.

На е-страницата на район „Лозенец“ ще бъдат публикувани информация за конкурса, както и резултати. Съобщения във връзка с конкурса се поставят и на таблото за съобщения на районната администрация (адм. сграда на Район „Лозенец“- бул. Васил Левски № 2, партер и стълби към фронт- офис)

1. Обща информация
Администрация- Столична община, район „Лозенец”
Отдел- Образование, култура, спорт, социални дейности и местна комисия за борба за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (ОКССД и МКБППМН)
Длъжностно ниво- 10
Наименование на длъжностното ниво- Експертно ниво 6
Длъжност- Секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в териториална администрация- ред 289 от КДА, код по НКПД2011- 24226055 (Секретар, МКБППМН)
Минимален ранг за заемане на длъжността (само за държавните служители)- ІV (четвърти) младши

2. Място на длъжността в структурата на организацията (подчиненост)
Длъжността е пряко подчинена на началника на отдела. Задачи на служителя се възлагат от кмета на района като председател на МКБППМН. Текущата си дейност служителят координира с началника на отдела и с ресорния зам. кмет.

ІІІ. Основна цел на длъжността
1. Планиране, координиране и изпълнение на дейностите на Местната комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМНН).

4. Области на дейност
1. Административнонаказателна дейност на малолетни и непълнолетни лица, извършили противообществени прояви.
2. Превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

5. Преки задължения
1.Секретарят на МКБППМН организира и координира цялостната дейност на МКБППМН на район „Лозенец“ , в т.ч.:
• подготвя планове и програми за дейността й, конкретни инициативи, проекти, самостоятелно или съвместно с други органи и организации;
• организира пленарните заседания на МКБППМН;
• анализира данните от различни източници за престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на района;
• подготвя отчетния доклад за дейността на МКБППМН за календарната година;
• предлага и организира изследвания по проблемите, свързани с поведението на децата и предлага решения;
3. Секретарят отговаря за дейността на МКБППМН съгласно чл. 10 ЗКБППМН, като:
• организиране и координиране на социалнопревантивната дейност на територията на района,
• издирване и установяват съвместно с инспекторите при детските педагогически стаи и дирекциите „Социално подпомагане“ малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие;
• Разглеждане на деянията по чл. 11, ал. 1 МКБППМН, налагане на възпитателните мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1 – 10 и 12 МКБППМН, както и отправяне на предложения до съда за налагане на възпитателните мерки по т. 11 и 13 МКБППМН;
• привеждане в изпълнение мерките по чл. 13 и 15 ЗБППМН и осъществяване на контрол върху изпълнението им;
• съдействат на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати, от поправителните домове и приютите за безнадзорни деца, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;
• следене отблизо на поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителните домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободени от поправителните домове, и вземат мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие;
• упражняване на контрол за спазването от работодателя на режима и условията за работа, установени за непълнолетните, настанени на работа по този закон, и при установяване на нарушения сезират компетентните органи;
• подпомагане на родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата;
• оказване на съдействие, подпомагане на дейността на намиращите се на територията на общината детски педагогически стаи, социално-педагогически интернати, приюти, възпитателни училища-интернати, поправителни домове, домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни и върху дейността на настойниците и попечителите на малолетните и непълнолетните;
• налагане на мерките по чл. 15 ЗБППМН;
• изучава на състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината и правят предложения пред съответните държавни органи и обществени организации;
• изпълнение на мероприятия по програми и дейности, посочени в чл. 8, ал. 1 ЗБППМН.
4.Съдейства на малолетните и непълнолетните, излезли от специализираните заведения, за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми, и за интегрирането им в обществото.
5.Подготвя и организира разглеждането на деянията на малолетните и непълнолетните /възпитателни дела/, вкл.:
• предлага на председателя тричленни състави за разглеждане на възпитателни дела;
• участва в тричленни състави за разглеждане простъпките на малолетните и непълнолетните и поведението на родители с нисък родителски капацитет;
• следи за изпълнението на възпитателните мерки и мерките за обществено въздействие по чл. 13 и 15 ЗБППМН;
• подготвя, контролира, и съхранява документацията по възпитателните дела и мерките за обществено въздействие по чл. 15 от ЗБППМН;
6.Ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели. Подготвя предложение за размера на материалното им стимулиране.
7.Отговаря за провеждането и организира квалификационни мероприятия със специалисти на МКБППМН.
8.По решение на кмета на района- участва в работата на комисии в района.
9.Изпълнява и други допълнителни задачи, свързани с непосредствената дейност на отдела.

6. Възлагане и планиране на работата
1. Задачите се възлагат от кмета на района като председател на МКБППМН.
2. Координира текущата си дейност с началника на отдела и с ресорния зам. кмет.

7. Отговорности, свързани с организацията на работата, управление
на персонала и ресурсите
• Отговаря за познаването и точното прилагане на законите и подзаконовите нормативни актове в областта, в която работи.
• Отговаря за качественото и в срок изпълнение на поставените задачи в съответствие с функционалните задължения на секретар на МКБППМН.
• Отговаря за преодставените мнения и становища в областта на компетенциите на длъжността.
• Отговаря за спазване на вътрешния трудов ред в района и за опазване и стопанисване на повереното му имущество .

8. Вземане на решения
1. Подпомага вземането на решения на по-високите административни нива чрез изготвяне на анализи, становища, мнения и препоръки.
2. Подпомага дейността на останалите служители в отдел „ОКССД и МКБППМН“.

9. Контакти.
А. В рамките на районната администрация:
• Кмет, началник на отдел – възлагане на задачи и предоставяне на информация;
• Ресорен зам. кмет- отчитане на дейността и обмен на информация;
Б. Други администрации:
• Със съответните служители и органи на Столична община;
• С централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерски съвет;
• С представители от други администрации и органи на властта, свързани с непосредствената дейност на Комисията.
В. Други:
• Физически и юридически лица, вкл. неправителствени организации;

10. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове, за заемане на длъжността:
• минимална степен на завършено образование: висше – бакалавър, област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.2. „Психология“ по Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (КОВОПН)
• Години професионален опит: 1 година или минимален ранг: IV (четвърти) младши.

11. Необходими компетентности
• Компютърна грамотност;
• Инициативност, творчество, оперативност, комуникативност;
• Да може да работи самостоятелно и в екип;
• Способност за работа в мултикултурна среда;
• Способност за работа с деца;
• Способност за работа под напрежение;.

<<<Заповед на Кмета на Район „Лозенец“ за обявяване на конкурс по ЗДСл>>>

Back To Top