skip to Main Content

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ – ИМОТ „ВОДНА КУЛА“

На основание чл. 46, ал. 1 ЗМСМА,  30, ал. 1 и  чл.34, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Район „Лозенец” СО  открива конкурс за:

Конкурс за отдаване под наем за срок от 10  /десет/ години на имот „Водна кула” частна общинска собственост  на територията на район „Лозенец”

Начална конкурсна месечна наемна цена – 394.00 лв. (триста деветдесет и четири) без ДДС.

Краен срок за представяне на оферти: до 17.00 ч. на 24.04.2015 г., ет. 2, деловодство на районната администрация.

Гаранция за участие: 100.00 лв. в касата на районната администрация в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 20.00 лв.

Конкурсната документация се заплаща на касата на район „Лозенец” – гр. София, бул. „В. Левски” № 2 – всеки работен ден от 8.30. до 17.00 ч. и се получава от деловодство – ет. 2.

Back To Top