skip to Main Content

Конкурс за „началник на отдел“ в отдел „Архитектурни и градоустройствени дейности“ на Район „Лозенец“

Обновено на 26.05.2024 г.

Протокол за окончателното класиране в конкурса – <<< ТУК >>>

 

Обновено на 11.01.2024 г.

Протокол от среща на конкурсната комисия № 1 (регламент за тест и интервю) – <<< ТУК >>>

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати – <<< ТУК >>>

ВАЖНО! Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 24.01.2024г. от 10:00 ч. в сградата на СО- Район „Лозенец“, бул. „Васил Левски“ № 2, ет 7. В рамките на същия ден, след обявяване на резултатите от теста (не по – късно от 12:30 часа), ще бъде проведено и интервю с издържалите теста, с начален час – не по-ранен от 13:00 часа!


Публикувано на 11.12.2023 г.

Съгласно заповед на Кмета на Район „Лозенец“ № РД-09-249/07.12.2023 се обявява конкурс по Закона за държавния служител за заемане на  ръководна длъжност „началник отдел, община/район“- 1 щатна бройка в отдел „Архитектурни и градоустройствени дейности“ (АГД) на СО- Район „Лозенец“, (списъчен състав), длъжностно ниво: 7, наименование на дл. ниво: „ръководно ниво 7Б, ред 201 от Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА), с код по НКПД 2011- 12136024, с код по КИД – 8411, по служебно правоотношение на пълно работно време и за неопределено време;

Заповедта на Кмета на Район „Лозенец“ № РД-09-249/07.12.2023  е достъпна от <<<ТУК>>>

Заповед.конкурс.началник.АГД

В нея ще намерите информацията по чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Кандидатите следва да имат предвид, че българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители е достъпна от <<<ТУК>>>

Обявлението в Административния регистър (ИИСДА) – <<<ТУК>>>

Обявлението в jobs.bg- <<<ТУК>>>

Краен срок за кандидатстване- 17:00 на 25.12.2023г.

Back To Top