skip to Main Content

Конкурс за длъжността „главен счетоводител“ в отдел ФСД по ЗДСл

Обновено на 15.05.2018г.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 23 май 2018 година от 10:00 часа в залата на ет. 7 (ст. 71) в сградата на гр. София, п.к.1142, бул. „Васил Левски № 2, Район „Лозенец”- СО!!!
Не се разрешева ползване на нормативни актове от кандидатите!

<<<Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността>>>

Публикувано на 25.04.2018г.

СО- район „Лозенец“ обявява едно свободно работно място „главен счетоводител в териториална администрация“ за заемане по служебно правоотношение въз основа на конкурс по ЗДСл и НПКДСл в отдел „Финансово- стопански дейности“ на районната администрация. За повече  информация относно спецификата на длъжността и изискванията за заемане  вижте по- долу. Кандидатстването следва да се извърши по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Документи за кандидатстване се приемат от 25.04.2018 до 08.05.2018г., 19:00 ч. включително. След тази дата и час подадените документи няма да се разглеждат.

Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса съгласно приложение № 2 от НПКДСл. Към заявлението се прилагат:

1.  декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

2. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

3. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

4. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник във фронт- офиса, деловодство (Центъра за административно обслужване на район „Лозенец“ (София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2). При подаването може да получите екземпляр от длъжностната характеристика.

След преценка за допустимост, конкурсната комисия ще уведоми допуснатите кандидати за датата и часа за провеждане на теста.

На тази страница (www.lozenets.eu) ще бъдат публикувани информация за конкурса, както и резултати. Съобщения във връзка с конкурса се поставят и на таблото за съобщения на районната администрация (адм. сграда на Район „Лозенец“- бул. Васил Левски № 2, партер и стълби към фронт- офис)

1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Администрация
Столична община, район „Лозенец”
Отдел
„Финансово- стопански дейности”
Длъжностно ниво
8
Наименование на длъжностното ниво
Експертно ниво 4
Длъжност
Главен счетоводител в териториална администрация с изключение на Столичната община
Минимален ранг за заемане на длъжността (само за държавните служители)
ІV младши

2. МЯСТО НА ДЛЪЖНОСТТА В СТРУКТУРАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА (ПОДЧИНЕНОСТ)

Длъжността е експертна, в рамките на отдел „ФСД“. Длъжността е на пряко подчинение на началника на отдел „ФСД“. Контролиращ административен ръководител е секретаря на района. Методически контрол осъществяват финансовия контрольор на района.

3. ОСНОВНА ЦЕЛ  НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Координира работните процеси в отдел „Финансово- стопански дейности”. Подпомага и координира целия финансовия- счетоводен процес в района.
2. Участва при провеждането на политиката на района, съгласно дейността и функциите на отдела.

4.  ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ
1. Координира всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи. (първични счетоводни документни, оборотни ведомости, извлечения и др.)
2. Подпомага изготвянето  шестмесечни и деветмесечни междинни финансов отчет отчети, както и годишен.
3. Изпълнява политиката на района при съставяне и изпълнение на бюджета на района като разпоредител с бюджет.
4. Следи за бюджетната дисциплина и счетоводната политика на района.

5. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1.    Съгласува за финансова целесъобразност (наличност на ресурс) актовете на кмета на района, които предвиждат извършването на плащане.
2.    Координира работата на щатните служители в отдела и извънщатните – в „други дейности по икономиката”, „други дейности по здравеопазване” и „други дейности по просвета”.
3.    Координира изплащането на издръжки на деца съгласно Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка.
4.    Координира осчетоводяването на приходите от гаранции и депозити свързани с провеждането на тръжни процедури. Отговаря за своевременното възстановяване на сумите.
5.    Координира осчетоводяването на фактурите свързани с доставчици към района. Подписва платежни документи.
6.    Координира състоянието на всички задължения към контрагенти, с цел установяване на фактическото състояние  и предприемане мерки за недопускане на просрочия.
7.    Координира раздадените и вложени материали въз основа на предоставените искания от МОЛ. Контролира инвентаризацията на  складовите наличности.
8.    Участва в работата на комисии и в изпълнението на проекти- при възлагане от ръководството.
9.    Изготвя експертни становища, свързани с дейността на отдел „ФСД”, както и становища, касаещи останалите разпоредители с бюджетни кредити към района.
10.    Участва в процеса на годишна инвентаризация и извършва контрол на наличното ДМА, извършва операции по отписване и заприхождаване на ДМА.
11.    Организира и координира процеса на годишно приключване за съответната бюджетна година в район „Лозенец”.
12.    Комуникира с трети страни – органи на държавна и местна власт, физически и юридически страни, организации със  стопанска и нестопанска цел, фондации, сдружения и т.н.
13.    Извършва периодично процедура по докладване на Кмета на района, относно финансовата дейност на района и бюджетното състояние към определен перод от годината.
14.    Замества началника на отдела при негови законоустановени отсъствия.

6.  ВЪЗЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА
1. Задачите му се възлагат от кмета на района, ресорния зам.кмет, секретаря, от началника на отдела.
2. Планира собствената си работа.
3. Планира работата на останалите служители в отдела и извънщатните служители към отдела при служебна необходимост

7. ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА, УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И РЕСУРСИТЕ
1. Отговаря за познаването и точното прилагане на законите и подзаконовите нормативни актове в областта, в която работи.
2. Отговаря за своевременното оформяне на счетодовните документи и воденето на възложените сметки, които обработва и води.
3. Отговаря за достоверността на финансово-счетоводните документи и информацията, която се представя на ръководството и длъжностните лица.
4. Отговаря за качественото и в срок изпълнение на поставените задачи в съответствие с функционалните му задължения.
5. Отговаря за даваните мнения и становища в областта на компетенциите на длъжността.
6. Отговаря за спазване на вътрешния трудов ред в района и за опазване и стопанисване на повереното му имущество.
7. Служителят е длъжен да опазва тайната на сведенията от гражданите, организациите и администрацията, станали му известни при и по повод упражняването на длъжността. Служителят съхранява и обработва лични данни съгласно действащото законодателство.

8.  ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
1. Подпомага вземането на решения на по-високите административни нива чрез изготвяне на анализи, становища, мнения и препоръки.
2. Даване мнение и препоръки за успешното решаване на поставените задачи.
3. Обсъждане и взимане на решения след съгласуване с началника на отдела.

9. КОНТАКТИ.
1. В рамките на районната администрация:
– Кмет, зам. кмет, секретар, нач. отдел – възлагане на задачи и предоставяне на информация,
– Служители – консултации, справки, обмен на информация,
2. Други администрации:
– Със съответните служители на Столична община,
– С представители от други администрации и органи,
– С физически и юридически лица.

10. МИНИМАЛНИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Висше образование, област „социални, стопански и правни науки”, професионално направление” икономика”,
2. Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
а) счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурителното право;
б) реда и условията за извършване на осчетоводявания и инвентаризации, организацията на първичната отчетност и вида на първичните счетоводни документи.
3. Вътрешни актове и инструкции относно реда и начина на отчитане на финансовите средства.
4. Професионален опит – не по-малко от 3 години стаж по специалността или ранг ІV младши.

11. Необходими компетентности
-Компютърна грамотност;
-Инициативност, творчество, оперативност, комуникативност;
-Да може да работи самостоятелно и в екип;
-Способност за работа в динамична среда;
-Способност за работа под напрежение;

<<<Заповед № РД-09-103/17.04.2018г. на кмета на район „Лозенец“ за обявяване на конкурс>>>

Back To Top