skip to Main Content

Конкурс за „главен юрисконсулт“ в отдел „Правно обслужване и общинска собственост“ на Район „Лозенец“

Публикувано на 22.03.2024 г.

Съгласно заповед на Кмета на Район „Лозенец“ № РД-09-77/20.03.2024 се обявява конкурс по Закона за държавния служител за заемане на  експертната длъжност „главен юрисконсулт в териториална администрация“- 1 щатна бройка в отдел „Правно обслужване и общинска собственост“ (ПООС) на СО- Район „Лозенец“, (списъчен състав), длъжностно ниво: 8, наименование на дл. ниво: „експертно ниво 4“, ред 261 от Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА), с код по НКПД 2011- 24227032, с код по КИД – 8411, по служебно правоотношение на пълно работно време и за неопределено време;

Размер на основната заплата: 1950 лв.

Заповедта на Кмета на Район „Лозенец“ №РД-09-77/20.03.2024 е достъпна от <<<ТУК>>>

new_zapoved_ZDSl_nachalo_konkurs_poos_glaven_yurist (1)
В нея ще намерите информацията по чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Кандидатите следва да имат предвид, че българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители е достъпна от <<<ТУК>>>

Обявлението в Административния регистър (ИИСДА) – <<<ТУК>>>

Обявлението в jobs.bg- <<<ТУК>>>

Краен срок за кандидатстване- 17:00 на 05.04.2024г.

Back To Top