skip to Main Content

Комплектоване на преписка за учредяване на право на строеж, пристрояване или надстрояване върху имот – частна общинска собственост

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление;
2. Копие от документ за собственост;
3. Пълномощно;
4. Одобрен идеен проект за ОПС
обикновена-30 дни; обикновена-30.00 лв.
Back To Top