skip to Main Content

Комплектоване на преписка за изкупуване право на собственост от физически лица и юридически лица върху земи с учредено право на строеж

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Пълномощно;
4. Скица на имота;
5. Копие от договор за учредено право на строеж;
6. Удостоверение за наследници – при необходимост;
7. Документ за платена такса
обикновена-30 дни; обикновена-30.00 лв.
Back To Top