skip to Main Content

Компенсация за неприети деца в държавни или общински детски градини и ясли

Подаването на документи за компенсация за неприети деца в държавни или общински детски градини и ясли, се осъществява през новия модул Компенсации в система – ИСОДЗ. Системата позволява подаване на документи онлайн, без да е необходимо да изпращате изискуемите документи по имейл и да посещавате районната администрация. В системата документите се съхраняват в дигитален архив и спестяват значителни количества хартия. 

С Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, приета с ПМС № 76 от 05.03.2021 г. се уреждат  условията и редът за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите на родителите на деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас.

Чрез новия модул се дигитализират процесите по подаване на документи от родителите на неприетите деца и тяхната обработка от служителите в районните администрации.

Подаването на изискуемите документи за компенсация се осъществява през профила на детето в ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас, като се избере меню/икона „Документи/Компенсации“

Ако не сте подали заявление за съответната учебна година, първата стъпка от вашето кандидатстване за компенсация е ГЕНЕРИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ и договор към него. 

На основание горепосочената Наредба, при генериране на заявлението, компенсация се дължи от следващия месец. След подаването на заявление, следва одобрение или отказ от районната администрация, където е и настоящият адрес на детето. 

Когато заявлението е одобрено от Комисията, назначена със Заповед на кмета на район “Лозенец”, системата предоставя възможност да ГЕНЕРИРАТЕ ИСКАНЕ за съответния период, ведно с фактури, платежни нареждания и банкова сметка.

С Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места, в сила от 27.10.2023 г., приета с ПМС № 206 от 23.10.2023 г., обн. дв. бр.90 от 27 октомври 2023 г. се уреждат условията и редът за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите на деца от тримесечна възраст до 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст. 

При подаване на документи за компенсация за деца до 3-годишна възраст, можете едновременно да ГЕНЕРИРАТЕ: заявление, искане, договор, фактури, платежни нареждания и банкова сметка.

МОЛЯ ДА ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ и се запознайте със:

Списък на частните детски градини и училища, включени в системата на държавно финансиране от бюджетната 2018 г. със Заповед № РД-09-5798/29.11.2017 на Министъра на образованието и науката

Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище, които са включени в системата на държавно финансиране, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 5 от Наредбата, приета с ПМС № 76 – НЕ ПОДЛЕЖИ НА КОМПЕНСАЦИЯ.

ВАЖНО!

При договори за отглеждане и обучение, сключени с юридически лица с нестопанска цел /центрове, родителски кооперативи, детски къщи и т.н./, в съответствие с Наредбата, приета с ПМС № 76, т.е. за деца от 3-годишна възраст до I клас е необходимо изпълнението на следните условия:

  1. В предмета на договора да са включени ПОНЕ 4 ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование за съответната възрастова група;
  2. За съответната учебна година детето да е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище.

ВАЖНО!

При договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с юридически лица с нестопанска цел /центрове, родителски кооперативи, детски къщи и т.н./, в съответствие с Наредбата, приета с ПМС № 206, т.е. за деца от тримесечна възраст до 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст, НЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

В съответствие с Наредба, приета с ПМС № 206, от 23.10.2023 г., обн. ДВ. бр. 90 от 27 октомври 2023 г., сроковете за подаване на изискуемите документи за компенсация са следните:

  • до 5-и ноември за периода 1 септември – 31 октомври на текущата година;
  • до 5-и януари за периода 1 ноември – 31 декември на предходната година;
  • до 5-и март за периода 1 януари – 28 февруари на текущата година;
  • до 5-и май за периода 1 март – 30 април на текущата година;
  • до 5-и юли за периода 1 май – 30 юни на текущата година;
  • до 5-и септември за периода 1 юли – 31 август на текущата година.

НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИЯ Е ЧАСТНАТА ДЕТСКА ГРАДИНА, ЯСЛА ИЛИ УЧИЛИЩЕ ДА ФИГУРИРА В Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование към Министерство на образованието и науката, за да проверите дали фигурира в регистъра, ИЗБЕРЕТЕ бутон /Действащи институции/.

 

 

 

Back To Top