skip to Main Content

ИНФОРМАЦИЯ по Приложение №2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

към Уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и съоръжения за захранване на консуматори по опис, разположени на териториите на район „Лозенец“ и район „Триадица“

 

CCF_000277
Back To Top