skip to Main Content

ОБА1.14 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Документ за самоличност;
2. Документ за собственост( нотариален акт-оригинал)
3. Писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично пред служителя по гражданска регистрация или с нотариална заверка на подписа.
4. Документ за платена такса;
веднага  2.50 лв. Декларация
Адресна карта

 

Back To Top