skip to Main Content

ОБА1.2 Издаване на удостоверение за наследници

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Искане от наследник (упълномощено лице от наследник чрез изрично, нотариално заверено пълномощно), съдебно удостоверние;
2. Препис-извлечение от акт за смърт
3. Документ за платена услуга
обикновена-7 дни
бърза-3 дни
експресна- в рамките на 1 работен ден;
обикновена-5.00 лв.
бърза-7.50 лв.
експресна- 10.00 лв.
Искане за изд. у-ние за наследници
Back To Top