skip to Main Content

Издаване на удостоверение за деактуване на общински имоти и имоти, възстановени по реституционнитеp закони

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление; обикновена-14 дни; обикновена-20 лв.; Заявление
2. Заповед за деактуване;
3. Копие от документ за наследници;
4. Пълномощно
5. Скица на имота
6. Документ за платена такса;
Back To Top