skip to Main Content

Издаване на Разрешение за ползване на общински площи за строителни обекти (важи 1 месец)

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Документ за собственост;
2. Лична карта на заявителя;
3. Заявление свободен текст ;
4. Влязло в сила разрешение за строеж;
5. План за безопасност и здраве;
6. Документ за платена такса
30 дни ІІ-ра зона 1.20 лв. за кв. м. на ден няма
Back To Top