skip to Main Content

Заявление за работно време за търговия на открито в имот частна собственост.

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление по образец, подадено от собственика на фирмата или от упълномощено от него лице. – Копия заверени „Вярно с оригинала”, с печат на фирмата и подпис на управителя или пълномощника.
2.Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към агенция по вписванията, или Удостоверение за актуално състояние. – БУЛСТАТ /ЕИК/ЕФН/.
3. Свидетелство за регистрация на фискално устройство и паспорт на фискалното устройство.
4.удостоверение за регистрация в НАП.
5. Свидетелство за регистрация на фискално устройство;
6. Документ, удостоверяващ правото за разполагане на съоръжения за търговия на открито в имоти частна собственост;
7. Нотариално заверено пълномощно на пълномощника, ако има такъв. /Удостоверението за вписване в ТР към Агенция по вписванията може да бъде заменено с декларация по образец/
7 дни Заявление
Back To Top