skip to Main Content

ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

Заявленията се подават и приемат от съответната администрация най-късно седем дни преди изборния ден – до 28.09.2014 г.

Кметът или кметският наместник  разглежда заявлението в двудневен срок и се произнася с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.

Всеки заинтересуван избирател може да обжалва решението пред съответния административен  съд в двудневен срок от обявяването му.

Съдът разглежда жалбата в открито заседание в двудневен срок с призоваване на жалбоподателя и кмета и постановява решение, което не подлежи на обжалване  и се обявява незабавно.

Приложение 10

Back To Top