skip to Main Content

Започва проект „Бъди промяната, която искаш в света“

На 14.11.2022 г. от 14:00 часа ще се проведе Кръгла маса  за обмяна на опит по повод отчитане на работата по  проект „Бъди промяната, която искаш в света – създаване на среда в училище без агресия и за пълноценно и активно участие на младите хора  в училищния и обществения живот,  чрез инструментите на ненасилствената комуникация.“

Кръглата маса ще се проведе в гр. София, бул. Витоша № 31-33, ет. 7, в залата на НЛРС – СРЛБ.

Проектът се изпълнява от Националната асоциация на медиаторите (НАМ), в партньорство с район „Лозенец“ и 41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий“. Той е финансиран по Програма „Европа“ 2022 на Столична община по Приоритетна област 1: Подпомагане на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на иновативни европейски политики и добри практики, насочени към качеството на живот в столицата.

Основна насоченост на проекта е да се промени средата с промяна на мисленето. С изграждане на устойчив модел, че е важно мисленето да бъде последвано от действие, за да могат идеите да променят действителността. С поемане на лична отговорност. Проектът за насочване младите хора да изберат ненасилствената комуникация, реално ги подтиква към лична отговорност към всичко, което зависи от тях – да бъдат учтиви, да разберат събеседника си, да се изразяват разбираемо и точно, да имат прецизни действия във всичко. Чрез реализирането на проекта се цели децата и младите учители включени в проектните дейности да създадат за себе си образа на младите, активните и иновативните граждани на Столична община. С активното участие на ученици и учители да се реализират нови възможности за изграждане на устойчиво общуване без агресия в училищната среда и за пълноценно и активно участие на младите хора  в училищния и обществения живот.

Проектът предвижда:

Проучване на потребностите в различните училища от въвеждане на обучение по ненасилствена комуникация и решаване на спорове в училище.    Целта на проучването е да се изготви анализ на съществуващото състояние в момента след приключване на пандемията и да даде препоръки за подходящи действия за преодоляване на негативните последствия от изолацията.

  Работа с ученици според потребностите в различните възрасти и различните училища – запознаване в час на класа с ненасилствената комуникация; методи за алтернативно разрешаване на спорове и конфликти като инструменти за демократично участие и развитие, изграждане на консенсус при хора с различни интереси; и др. според заявените интереси и характеристиките на възрастта.

Ще се проведат два различни типа обучения насочени към две различни групи в училище – ученици и учители.  За учителите ще има сертифициращо обучение за медиатор. За учениците обучение по медиационни техники, с помощта на който да се справят успешно с конфликтните ситуации в училище и в живота.

Дейности по информиране и публичност. Планираното заключително събитие е Кръгла маса за обмяна на опит

Непосредствена целева  група са ученици и младите учители (до 30 год. възраст), включени в проекта. Краен  бенефициент са работещите в училище и семействата на   децата, защото  се  създават  предпоставки  за  мирно  и  цивилизовано  общуване и по-спокоен живот.  Очаква се поне 1000 души да са обхванати по дейностите на проекта.

Проектът цели  развиване на партньорството между Столична община, район „Лозенец“ и Националната асоциация на медиаторите за преодоляване различни форми на агресия, конфликти и форми на насилие, проявявани в  училище.

Проектът е в съответствие с приоритетите за подпомагане на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на иновативни европейски политики и добри практики, насочени към качеството на живот в столицата. Проектът ще продължи до 15.11.2022 г. Ангажиментът на Националната асоциация на медиаторите за консултиране и подпомагане на училищата за решаване на конфликти ще продължи поне до края на учебната година.

 

НАМ и Район „Лозенец“ обявяват:

КОНКУРС

за стихотворение, есе или рисунка

 

Тема: „Бъди промяната, която искаш в света“

Срок: 10 октомври – 25 октомври 2022 г.

Имейл: info@nam-bg.org

 

Три възрастови категории:

  1. Ученици от 1 до 4 клас – конкурс за рисунка;
  2. Ученици от 5 до 7 клас – конкурс за стихотворение или есе;
  3. Ученици от 8 до 12 клас – конкурс за есе.

Есетата и стихотворенията трябва да са написани на български език в Microsoft Word, с шрифт Times New Roman 12, междуредие 1.5. На заглавната страница на всяко есе трябва да бъде посочена следната информация: две имена на автора, имейл адрес и телефон за връзка;

Рисунките се предават на педагогическия съветник.

Жури  ще  оцени  есетата  и до 15.11.2022 г.  резултатите  ще  бъдат  публикувани  на  интернет  и  фейсбук страниците на  НАМ и Район „Лозенец”.

Предвидени са материални награди.

Най-добрите  произведения  ще бъдат  публикувани  на сайта и фейсбук страницата на Район „Лозенец” и  на НАМ.

ПОКАНА за участие в анкета

Съобщение анкета
Back To Top