skip to Main Content

Внимание! Удължен срок! ОБЯВЛЕНИЕ за откриване на конкурс за отдаване под наем на терен на бул. „Черни връх“

На основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед №СОА19-РД09-1180/22.08.2019 г. на кмета на Столична община се удължава срока за подаване на оферти с 15 (петнадесет) дни за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терен – частна общинска собственост, находящ се в кв. 209, м. „Лозенец“, за поставяне на преместваемо съоръжение за бързо хранене и търговия по индивидуален проект, по одобрена схема № 9 от гл. архитект на СО, намиращ се на бул. „Черни връх“, кв.209, м. „Лозенец“, с покрита площ от 15 кв.м. до 30 кв.м. и открита площ от 30 кв.м. до 75 кв.м.

Начална конкурсна месечна наемна цена: за преместваемото съоръжение – 17,81 лв./кв.м. без ДДС; за откритата площ – 8,91 лв./кв.м. без ДДС.

Конкурсът се провежда по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и Наредба за преместваемите обекти, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО.

Място за закупуване на конкурсната документация: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2, деловодство от 8.30 до 17.00 ч.

Цена на конкурсната документация: 60 лв.

Гаранция за участие в конкурса: 100 лв.

Краен срок за подаване на документи: 30.03.2022 г. (вкл.), 17:00

Конкурсът ще се проведе на 31.03.2022 г. от 10.00 ч. в сградата на район „Лозенец“, ет. 7, зала 71.

За информация: тел. 02 865 94 36.

Back To Top