skip to Main Content

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 18 ИК, във връзка с подготовката и произвеждането на избори за президент и вицепрезидент, насрочени на 06.11.2016 г. и провеждане на Национален референдум, съгласно Указ № 279 на Президента на Република България /обн. ДВ. Бр. 65 от 19.08.2016 г./ и утвърдения от кмета на Столична община календарен план за организационно-техническите задачи на общинската администрация , със Заповед РД 09-236/10.10.2016 г. на Кмета на район „Лозенец” се отменя приемното време в периода от 25 октомври до 17 ноември т.г. включително.

За същия период ще се ограничават до минимум посещенията на външни лица в сградата и помещенията на районната администрация.
Това ограничение не се прилага за достъпа на граждани във фронт офиса до службите „Деловодство“ и „ГРАО“, както и до ет. 5-НАП и ет. 6- отдел „Общински приходи“.

 

 

 

Back To Top